Služby

Obchodné právo

V rámci obchodného práva našim klientom poskytujeme kompletný servis pri založení obchodných spoločností resp. družstva. Pre našich klientov vypracúvame obchodné zmluvy a všetky potrebné listiny v prípade zmeny právnej formy spoločnosti, splynutí, zlúčení, rozdelení, zániku či likvidácii spoločnosti.

Občianske právo

Klientov zastupujeme v konaniach pred súdmi vo všetkých občianskoprávnych sporoch a vyhotovujeme všetky druhy občianskoprávnych zmluv.

Rodinné právo

Našich klientov zastupujeme v rozvodovom konaní, v sporoch o výživné a v ostatných rodinnoprávnych veciach.

Pracovné právo

Pre našich klientov vypracúvame rôzne pracovnoprávne dokumenty, predovšetkým pracovné zmluvy, dohody či iné listiny o právnych úkonoch, ktoré upravujú vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, zastupujeme klientov pri riešení pracovnoprávnych sporov v konaní pred súdmi.

Správne právo

V oblasti správneho práva zastupujeme našich klientov v konaniach pred štátnymi a správnymi orgánmi.
© Design & CMS by MacMike