Právnici


JUDr. Ing. Dezider JANČIK
Advokát

JUDr. Ing. Dezider Jančik absolvoval v roku 1964 Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave ako diplomovaný inžinier geodézie. V roku 1986 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde mu bol udele ný titul JUDr. Po dobu 17 rokov pôsobil pri Krajskom súde v Košiciach ako súdny znalec v odbore geodézia. Pri tejto činnosti získal bohaté praktické skúsenosti pre prácu s nehnuteľnosťami, ktoré od roku 1991 úspešne uplatňuje v advokátskej praxi. Aktívne ovláda nemecký a maďarský jazyk.

JUDr. Marián MACKO
Advokát

JUDr.Marián Macko je absolventom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ako aj Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V roku 2003 mu bol po úspešnej obhajobe rigoróznej práce udelený titul JUDr. V kancelárii JUDr. Jančika pracuje od roku 2000. Od roku 2004 je advokát spolupracujúci s JUDr. Ing. Deziderom Jančikom. Aktívne ovláda anglický a francúzsky jazyk.

JUDr. Jozef GÖBL
Advokát

JUDr. Jozef Göbl úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2001. V kancelárii JUDr. Ing. Dezidera Jančika pracuje od roku 2002. Do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou bol zapísaný dňa 01.02.2006. Venuje sa poskytovaniu právnej pomoci predovšetkým v oblasti obchodno-právnej, občiansko-právnej a pracovno-právnej. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

JUDr. Michal ŠKRIAB

Advokát

JUDr. Michal Škriab s úspechom ukončil v roku 2003 štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde mu bol udelený titul Magister práv. V advokátskej kancelárii JUDr. Jančika pracuje od septembra roku 2003. Do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou bol zapísaný dňa 10.07.2007. Ovláda anglický jazyk.JUDr. Emanuel OLŠAVSKÝ, LL.M.
Advokát

JUDr. Emanuel Olšavský, LL.M. po úspešnom ukončení štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrci v roku 2005 absolvoval postgraduálny štúdijný program na FU v Berlíne, kde mu bol v roku 2006 udelený titul Master of Law (LL.M.). V tom istom roku sa pripojil k nášmu tímu a po zápise do zoznamu advokátskych koncipientov započal prípravu na advokátske povolanie. V roku 2007 mu bol po úspešnej obhajobe rigoróznej práce udelený titul JUDr. V roku 2010 bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Aktívne ovláda nemecký a anglický jazyk.


Sekretariát


Renáta SOBINKOVIČOVÁ
Vedúca sekretariátu

Renáta Sobinkovičová ukončila v roku 1987 štúdium na Strednej ekonomickej škole Janka Bačika v Košiciach, kde úspešne vykonala štátnu skúšku zo strojopisu a stenografie. Do roku 1998, keď začala pracovať v kancelárii JUDr. Jančíka pracovala na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.


Ing. Mária KAČICOVÁ
Osobná asistentka

Ing. Mária Kačicová v roku 2005 úspešne ukončila štúdium na Fakulte ekonomiky a manažementu SPU v Košiciach. V advokátskej kancelárii JUDr. Ing. Dezidera Jančika pracuje od roku 2000. Aktívne ovláda nemecký jazyk.Bc. Juliána VAŠKOVÁ
Osobná asistentka

Bc. Juliána Vašková sa po úspešnom ukončení štúdia na Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach v roku 2005 stala stálou pracovníčkou kancelárie. Od roku 2006 študuje na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM v Prešove. V roku 2009 získala akademický titul bakalár (Bc.).

© Design & CMS by MacMike